Anton Teichl se narodil v milovaných Nových Hradech 11. června 1837. Jeho otec Wenzel Teichl byl přezdíván "Burggraf". Jeho rod byl úzce spjat s hraběcí rodinou, se kterou přišli jeho předkové z Würtemberska a v jejíchž službách byli nepřetržitě od roku 1750.
Jako zámecký archivář a zakladatel i správce novohradské veřejné obecní knihovny vyvinul neúnavné úsilí rozmnožit místní povědomí a humanisticky založenou vzdělanost. Zanechal tři obsáhlé práce o historii města a panství Nové Hrady - Geschichte der Stadt Gratzen, Beiträge zur Geschichte der Stadt Gratzen a konečně Geschichte der Herrschaft Gratzen. Při psaní svých hlavních historických děl byl v kontaktu s významnými českými historiky a archiváři, především s profesorem Augustem Sedláčkem či přednostou knížecího schwarzenberského archívu v Třeboni Franzem Marešem.
Anton Teichl zesnul v N.Hradech po téměř 60 letech správcování buquoyského panství 24. ledna 1913 jako nositel Zlatého záslužného kříže s korunkou a Čestné jubilejní medaile za službu, čestný občan města, místní školní inspektor, předseda výboru místní spořitelny, člen okresního výboru v Nových Hradech a Kaplici, čestný velitel hasičského sboru jakož i zakladatel a čestný člen několika dalších spolků.
Již z výčtu jeho aktivit je jasné, že se jednalo o vskutku obdivuhodnou osobnost, která vykonala mnoho záslužné práce pro rozvoj města a celého panství. Proto ani nepřekvapí, že se jeho pohřeb (tři dny po datu skonu) stal událostí, které byli vedle davů obyvatel z města i širokého okolí přítomni i četní zástupci církve, hrabě Karel Buquoy i panské úřednictvo.
Hrob Antona Teichla se nachází na městském hřbitově.
Pro další informace o A. Teichlovi a jeho knihách navštivte stránky: www.kohoutikriz.org